Etkinlikler

Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri

Eğitim sistemimizde kapsamlı bir şekilde yürütülmekte olan yeniden yapılanma çalışmalarının amacı öğrencilerimizin geleceğe en donanımlı bir şekilde hazırlanması, öğretmenlerimizin yeterliklerini en üst düzeye çıkararak eğitim ve öğretimin niteliğinin yükseltilmesi, eğitim ortam ve süreçlerinin iyileştirilerek başarının artırılmasıdır.

İçinde bulunduğumuz yüzyıla damgasını vuran “değişim” eğitim ve öğretimde de yeni uygulamaların en kısa sürede hayata geçirilmesini zorunlu kılmaktadır. Hiç şüphesiz ki bugün verdiğimiz eğitim ve öğretimle çocuklarımızı henüz var olmayan meslekleri yapmaya, ileri teknolojileri kullanmaya, gelecekte ülkesine ve insanlığa değer katacak bilimsel çalışmaları yapmaya hazırlamak zorundayız.Yenilikçi uygulamaların eğitim sistemimize kazandırılması, öğrenci ve öğretmenlerimize daha iyi eğitim ve öğretim imkânlarının sunulması ve 2023 Türkiye Vizyonunun gerektirdiği hedeflerin yakalanmasının desteklenmesi amacıyla 2011-2012 eğitim ve öğretim yılından itibaren “Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri” dağıtılacaktır. Böylece yöneticilerimiz ile öğretmen ve öğrencilerimiz yeni uygulamaları hayata geçirmeleri konusunda teşvik edilmiş olacak ve eğitim ve öğretim alanında en iyi uygulamaların yaygınlaştırılması sağlanacaktır.

Yarışmaya aşağıda belirtilen alanlarda yerleşik uygulamalara göre farklı ve üstün başarı elde eden yöneticiler ve öğretmenler başvurabilecektir. Yönetici ve öğretmenler kendileri dışında gerçek ve tüzel kişiler tarafından da aday gösterilebilecek, birden fazla kategoride başvuru yapılabilecektir. Başvurular www.meb.gov.tr üzerinden elektronik ortamda 4-29 Haziran 2012 tarihleri arasında yapılacaktır.

Başvuru kategorileri aşağıdaki gibidir;

Okul öncesi öğretimde okullaşma oranının artırılması, temel eğitimde okullaşma oranının %100 olarak sağlanması, başta kız öğrenciler olmak üzere ortaöğretimde okullaşma oranının artırılması ve öğrencilerin okula devamsızlıklarının azaltılması,
Yenilikçi eğitim ve öğrenme program ve yöntemlerinin uygulanması suretiyle eğitimde kalite ve başarı seviyesinin yükseltilmesi,
İl eğitim başarısının artırılması, il genelinde ölçme ve değerlendirme sonuçlarına göre ilerleme elde edilmesi,
Eğitim yatırımlarına en yüksek halk katkısının sağlanması,
Öğrencilerin barınma ihtiyaçlarının giderilmesi ve maddi yönden desteklenmesi,
Bürokratik işlem ve süreçlerin eleştirel bir bakışla değerlendirilerek özellikle öğrenci, öğretmen ve velilerle ilgili işlemlerin basitleştirilmesi, istenecek belgelerin asgariye indirilmesi, hizmetlerin mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılması,
Eğitim yatırımı kararlarında stratejik önceliklerin göz önünde bulundurulması, yatırım ödeneklerinin yılı içinde kullanılarak eğitim hizmetlerine sunulması, onarım ödeneklerinin okulların yaz tatili süresinde kullanılması,
“Okullar Hayat Olsun” Projesi kapsamında okul bahçelerinin ağaçlandırılması ile spor salonu, kütüphane ve bilgisayar sınıflarının halka açılması,
Eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi, mesleki eğitimi yaygınlaştıracak stratejilerin uygulanması,
Eğitim ve öğretimin teknoloji ile desteklenmesi ve bilişim ürünlerinin kullanımı

Önemli olan, başta Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı birim, il, ilçe ve okul yöneticileri olmak üzere her düzeydeki temel ve orta öğretim öğretmenlerinin konuya kişisel duyarlılık göstermeleri ve iyi uygulamaları bizzat yarışmaya taşımalarıdır. Taşrada eğitim-öğretim hizmetlerinin iyi bir şekilde sunumunun önemli ve vazgeçilmez unsuru olan vali ve kaymakamlar ile mahalli idare yöneticilerinin yarışmaya katılım ve destekleri bu yarışmadan beklenen sonuçların elde edilmesini güçlendirecektir. Keza, konunun öneminin kamuoyuna ve tüm eğitim çalışanlarına açık bir biçimde anlatılması da önem arz etmektedir.

Bu düşünceler temelinde 2011-2012 eğitim öğretim yılında yukarıda sayılan kategorilerde gerçekleştirilen çalışmalar sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla objektif bir şekilde değerlendirilecek ve en iyi uygulama örneği olarak belirlenen çalışmalara ödül verilecektir. Ödül almaya hak kazanan çalışmaları gerçekleştirenlere ilköğretim haftasında düzenlenecek törenle ödülleri verilecek ve yaptıkları çalışmalar kamuoyuna tanıtılacaktır. Ayrıca, yapılan bütün başvurular bir araya getirilerek kitap halinde basılacak ve kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Ömer DİNÇER
Millî Eğitim Bakanı

Mehmet Ali Doğan